0item(s)

אין לך פריטים בסל הקניות שלך.

Product was successfully added to your shopping cart.

תקנון אתר אינטרנט

 1. מבוא:

1.1.      אתר זה הינו חנות ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן: "האוניברסיטה").

1.2.      הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של האוניברסיטה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

1.3.      פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה") הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

1.4.      תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין האוניברסיטה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

ויודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האוניברסיטה ו/או מי מטעמה על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 1. הגדרות:

2.1.      "האתר" - אתר רכישות באינטרנט של אוניברסיטת אריאל בשומרון שכתובתו: https://store.ariel.ac.il .

2.2.      "החוק" – חוק להגנת הצרכן תשמ"א- 1981.

2.3.      "התקנון" - תקנון אתר הרכישות באינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי האוניברסיטה.

2.4.      "רישום לאתר" - הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

2.5.      "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי לעשות שימוש באתר, ולבצע פעולות באמצעותו, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.5.1.           המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הנו נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים/האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את המשתמש המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח כי המשתמש יפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטין/הלא כשיר ו/או ההורים/האפוטרופוס לאמור בתנאי התקנון.

2.5.2.           המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

2.5.3.           המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 1. תנאים כלליים

3.1.      מובהר כי האוניברסיטה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

3.2.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.3.      תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4.      האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

3.5.      כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. שירותים המוצעים באתר

4.1.      האוניברסיטה מציעה מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

4.1.1.           רכישת מוצרים ו/או שירותים.

4.1.2.           גלישה ועיון בתכנים שונים.

4.1.3.           שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

4.1.4.           מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של האוניברסיטה. מובהר כי האוניברסיטה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.

4.1.5.           הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

4.1.6.           מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והאוניברסיטה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

4.1.7.           מובהר, כי האוניברסיטה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף האוניברסיטה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של האוניברסיטה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

 1. הוראות שימוש באתר

5.1.      אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

5.2.      במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.

5.3.      אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

5.4.      הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש הרשום.

5.5.      משתמש שנרשם לאתר אחראי לעדכן את האוניברסיטה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. האוניברסיטה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

5.6.      משתמש שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהאוניברסיטה מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של האוניברסיטה ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהאוניברסיטה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לאוניברסיטה.

5.7.      אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

5.8.      האוניברסיטה והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

5.9.      אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 1. הרכישה באתר

6.1.      האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג "דף המוצר" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף המוצר").

6.2.      האוניברסיטה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. השינויים הנ"ל נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

6.3.      על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים אחרת לא תוכל האוניברסיטה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").

6.4.      מסירת פרטים כוזבים ביודעין על ידי משתמש מהווה עבירה פלילית, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כנגד משתמש שימסור פרטים כוזבים בהליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאוניברסיטה עקב שיבוש הפעלת האתר.

6.5.      המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, וזאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

6.6.      במעמד ביצוע ההזמנה תבצע האוניברסיטה בדיקה באמצעות חברת הסליקה "פלאכארד" של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה.

6.7.      מובהר כי חיוב המשתמש מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות החנות יכונו להלן "המוצרים".

6.8.      תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

6.8.1.           עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהאוניברסיטה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין האוניברסיטה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

6.8.2.           השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

6.8.3.           במקרה שמוצר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה האוניברסיטה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת האוניברסיטה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד האוניברסיטה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

6.8.4.           האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

6.9.      ההזמנה תירשם במחשבי האוניברסיטה. יובהר ויודגש, כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין בשליחתה כדי לחייב את האוניברסיטה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של האוניברסיטה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 1. אספקת המוצר

7.1.      האוניברסיטה תספק את המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהמוצר המוזמן מצוי במלאי שבידי האוניברסיטה וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

7.2.      במידה והמוצר אזל, תבוטל המכירה, יזוכה התשלום ולצרכן תימסר הודעה.

7.3.      לחילופין יעודכן הצרכן מתי צפוי המוצר לחזור למלאי וישאל האם ברצונו לרכוש / להזמין המוצר.

7.4.      במקרה וחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב, לא תהא האוניברסיטה מחויבת לספק את המוצר שהוזמן. במקרה זה תשלח הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני.

7.5.      במידה וצרכן חויב בטעות, הינו מתבקש להודיע על כך לאוניברסיטה אשר תדאג לזיכוי מתאים.

 1. מועד אספקת המוצרים

8.1.      האוניברסיטה תספק את המוצרים שהוזמנו בהתאם לאופי ולסוג המוצר הנרכש ולסוג המשלוח שנבחר. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

8.2.      האוניברסיטה לא תהא אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

8.3.      מועדי אספקת המוצרים:

8.3.1.           מועדי אספקת המוצרים הינם בהתאם לסוג המוצר הנרכש כמפורט בדף המוצר.

8.3.2.           זמן אספקת המוצרים מותנה בכך שהמוצרים קיימים במלאי.

8.3.3.           במידה וקיים עיכוב במשלוח ההזמנה או חוסר במלאי המוצרים תשלח הודעה ללקוח.

8.3.4.           במידה ויבחר הלקוח עקב עיכוב במשלוח כנ"ל לבטל הזמנתו ויודיע על כך לאוניברסיטה, האוניברסיטה מתחייבת לזכות החיוב.

8.3.5.           במידה ויתברר כי מוצר אזל מהמלאי ולא ניתן לספקו - תשלח הודעה ללקוח, ההזמנה תבוטל והחיוב יזוכה.

8.3.6.            האיסוף העצמי ממשרדי האוניברסיטה יבוצע רק לגבי מוצרים אשר בדף המוצר ייכתב במפורש כי ניתן לבצע איסוף עצמי ולאחר הודעה ללקוח שההזמנה מוכנה לאיסוף.

 1. מדיניות אספקה למען המשתמש

9.1.      במידה והמשתמש יבחר לקבל, תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7-14 ימי עסקים). האוניברסיטה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. האוניברסיטה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת מוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

 1. מדיניות ביטול עסקה והחלפת מוצרים שנרכשו באתר

10.1.  משתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם לתנאים הקבועים בדף המוצר או בדף השירות או לחילופין בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

10.2.  לחילופין, וככל והדבר אפשרי בהתאם לתנאים הקבועים בדף המוצר ו/או בדף השירות ובהתאם לאופי המוצר/השירות הנרכש באפשרות המשתמש להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

10.2.1.       ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר וטרם משלוח המוצר- יעשה באמצעות בדוא"ל ל-. בנסיבות המפורטות בס"ק זה יהא המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

10.2.2.       ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או עקב אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר למשרדי האוניברסיטה. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או עקב אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

10.2.3.       ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שמופיעים בדף המוצר - על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר למשרדי האוניברסיטה בתוך 3 ימי עסקים.

10.2.4.       בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל משרדי האוניברסיטה בדוא"ל. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה כנגד החזרת המוצר בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה במשרדי האוניברסיטה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת באוניברסיטה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

 1. אחריות, אבטחה ופרטיות

11.1.  האוניברסיטה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של האוניברסיטה.

11.2.  אתר האוניברסיטה הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים העברת נתונים לרבות בכרטיסי אשראי מתבצעות בצורה מוצפנת תוך שימוש בטכנולוגיות המחמירה ביותר  SSL ו-  PCI DSS.

ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות האוניברסיטה מאחר והאוניברסיטה נעזרת בחברה חיצונית המורשה לכך לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

11.3.  מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של האוניברסיטה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האוניברסיטה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האוניברסיטה.

11.4.  במקרים הנובעים מכוח עליון, האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

11.5.  האוניברסיטה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, האוניברסיטה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באוניברסיטה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי האוניברסיטה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האוניברסיטה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, האוניברסיטה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי האוניברסיטה

12.1.  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באוניברסיטה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג´ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג´ כלשהו. המשתמש לא הגיע למענו או סניף הדואר ו/או קבלן השליחויות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות האוניברסיטה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית האוניברסיטה לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור האוניברסיטה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 1. קניין רוחני

13.1.  האוניברסיטה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר האוניברסיטה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת האוניברסיטה בכתב ומראש.

13.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האוניברסיטה, אלא אם האוניברסיטה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

14.1.  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האוניברסיטה.

14.2.  האוניברסיטה לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין האוניברסיטה; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באוניברסיטה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם האוניברסיטה ו/או עם מי מטעמה; (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי האוניברסיטה בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.

14.3.  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת האוניברסיטה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האוניברסיטה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות האוניברסיטה; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של האוניברסיטה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. האוניברסיטה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

14.4.  לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

14.5.  במקרה של הפסקת חברות במועדון הקוראים של האוניברסיטה מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) האוניברסיטה רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.

14.6.  לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של האוניברסיטה ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של האוניברסיטה.

 1. שירות לקוחות

15.1.  לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של האוניברסיטה או במערכת הפניות בכתובת:https://pniot.ariel.ac.il  או בהתאם לאמור בדף המוצר. 

15.2.  שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:30. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

 1. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 1. כללי

17.1.  יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון מועדון הלקוחות של האוניברסיטה.

17.2.  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי האוניברסיטה או באתר.

17.3.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של האוניברסיטה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

17.4.  כל התנהגות של האוניברסיטה לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

17.5.  מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

17.6.  לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות, שפרטיו לעיל.